Magyarország
Fő logo
Felhasználási feltételek
 1. Regisztráció
 2. A Weboldal használatával kapcsolatos szabályok
 3. Adatkezelés
 4. Egyéb rendelkezések
 5. Hirdetőknek külön tájékoztató
 6. Összefoglaló
Jelen Felhasználási Feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szolgáltatás Üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között

A Weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja és betartja.

A Felhasználási Feltételek az eseti felhasználókra és a regisztrált felhasználókra egyaránt vonatkozik.

A Felhasználási Feltételek legfrissebb változata a Szolgáltatás oldalain elhelyezett alsó menüben, a  "Felhasználási Feltételek" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Felhasználási Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználási Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció
Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás eseti felhasználója vagy regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Felhasználási Feltételeket, a jogszabályokat és a Netikettet. 

A honlapra történő regisztráció ingyenes. Az ingyenes regisztrációval az oldal korlátozott módban használható.

A Weboldal használatával kapcsolatos szabályok:
A Weboldalon található, nem az Üzemeltető által működtetett oldalra mutató külső hivatkozások (a sarkanyszex.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) elérhetőségéért, tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Sárkányszex (sarkanyszex.hu, a továbbiakban: Weboldal Kógl Imre tulajdonos Székhely: 4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 5 sz.   továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget bármely nemű kárért, amely az itt szolgáltatott információk felhasználásából, vagy felhasználásukkal kapcsolatosan keletkezett, legyen az közvetlen vagy közvetett kár, vagy ennek következtében elszenvedett kár.

A Weboldalon a Felhasználók által elhelyezett tartalom tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, oldalba való beintegrálásával (iframe megjelenítés különböző más oldalakról...stb) elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.

Amennyiben a Fórumokon, Gallery-ben, wordpress oldalain egy adott Felhasználó által közzé,- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Felhasználási feltételeket, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, ideértve a privát tartalmak (nem nyilvánosan közzétett) tartalom megosztása (közvetlen elérés elérhetővé tétele) által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Adatkezelés
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében.

A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, ideértve a privát tartalmak (nem nyilvánosan közzétett) elérhetőségét nem teszi közzé az oldalakon, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás), vagy privát tartalom megtekintésére jogosult felhasználó harmadik személy részére átadja az elérhetőséget.

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Infotv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó.

A felhasználó döntése alapján a Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok.

A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása.

A Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok estében a Felhasználók azonosítása, információ és segítségnyújtás partnerválasztásban.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat.

A felhasználó döntése alapján a Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok esetében, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben a admin@sarkanyszex.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat törlendőként megjelölt adatokat. Ezen kívül lehetőség van a Beállítások menüpontban a Regisztráció törlése funkcióval is minden adatot és képet törölni.

Az Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes, a weboldalon keresztültörténő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított Adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az admin@sarkanyszex.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (www.naih.hu)    

Egyéb rendelkezések
Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;
(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
(d) Felhasználó halálával;
(e) a szolgáltatás megszűnésével; és
(f) új Felhasználási feltétel érvénybe lépésével.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Felhasználási Feltételek megszűnését követően is fennáll.

A jelen Felhasználási Feltételre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság  kizárólagos illetékességének.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét, oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Hirdetőknek külön tájékoztató

Tagként történő regisztrációval elfogadod az Általános Szerződési Feltételek Tagokra vonatkozó rendelkezéseit. Ezek közül a legfontosabbak:

 • csak saját, valós fényképet tölthetsz fel, amin Te szerepelsz,
 • csak saját elérhetőséged adhatod meg,
 • Elfogadod, hogy a(z)

1999. évi LXXV. törvény 11. § alapján

"Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni."

illetve a(z)

2008. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bekezdés alapján

"Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg."

így szexuális szolgáltatást nem kínálhatsz, és nem nyújthatsz,

 • felelős vagy az általad elhelyezett tartalomért,
 • adataidat bizalmasan kezeljük (kivéve azokat, amelyeket nyilvánosként megjelölsz)
 • a Regisztrált Felhasználók értékelést írhatnak az általad elhelyezett adatlapnál.

Összefoglaló

A Szolgáltató Internetes felületen keresztül elérhető partnerkereső rendszert (Rendszer) üzemeltet, amelyen keresztül lehetőséget biztosít a Rendszer használói számára, hogy a Szolgáltató által biztosított tárhelyen adatokat, hozzászólásokat, értékeléseket, képeket helyezzenek el, illetve a más felhasználók által elhelyezett tartalmat böngésszék, megtekintsék (Szolgáltatás).

A Rendszerben található bizonyos tartalom felhasználónév és jelszó megadása nélkül böngészhető, az elhelyezett tartalom megtekinthető.

Felhasználónév, jelszó és hiteles e-mail cím megadásával a Felhasználó hozzászólásokat, értékeléseket helyezhet el a Rendszerben. A regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy az általa elhelyezett tartalmat a Szolgáltató felhasználja.

A Rendszerben megadott adatok - kivéve a nyilvánosként megadott adatokat (pl.: Nick) - bizalmasan kerülnek kezelésre.

A szolgáltatás:

A Szolgáltatás Interneten keresztül elérhető Rendszerben a Felhasználók számára lehetőséget biztosít erotikus partnerkereső adatlapok, képek, értékelések, hozzászólások elhelyezésére, amelyeket a Rendszerben megjelenít, és ezzel segítséget nyújt a látogatóknak és a felhasználóknak abban, hogy partnert találhassanak.

A felhasználók jogosultságai és kötelezettségei:

Amennyiben regisztráció nélkül veszed igénybe a szolgáltatást (Látogató):

 • Ingyenesen és szabadon használhatod a Rendszer összes számodra elérhető funkcióját.
 • Időben korlátlanul szavatolsz azért, hogy életkorod vagy más ok miatt a Szolgáltatás Felhasználó részéről történő igénybevétele, illetve a Szolgáltató részéről történő nyújtása nem minősül jogellenesnek.
 • Kijelented, hogy szerződéskötési képességed nem korlátozott.
 • Nem alkalmazhatsz olyan módszereket, amelyek célja a Szolgáltatás elveit sértő állapot létrehozása, így különösen nem alkalmazol olyan módszereket, amelyek célja a Rendszerben elérhető adatlapok más rendszerben történő megjelentetése.
 • Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató nem köteles a Felhasználói Tartalom ellenőrzésére.
 • Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató nem felelős a Rendszerben elérhető Felhasználói Tartalom (így különösen adatlapok, fórum hozzászólások, értékelések) valóságtartalmáért, teljességéért, illetve jogszerűségéért.
 • Vállalod, hogy a Rendszerben elérhető információkat nem használod fel jogellenes célra, ilyen célra felhívást nem közölsz.
 • Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek vagy a Moderálási Alapelvek megsértése esetén jogosult a Rendszerhez történő hozzáférést megszüntetni.
 • Szolgáltató rögzíti az általad által használt IP címet, a meglátogatott oldalak URL-jét, a látogatás időpontját, ezen túlmenően Szolgáltató nem gyűjt adatokat a látogatókról.
 • A Rendszer statisztikát készíthet a kattintásaidból és a Rendszer azt felhasználhatja az ajánló algoritmusában.
 • Szolgáltató indokolás nélkül kizárhatja az Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Alapelvek megsértőit a Szolgáltatás igénybevételéből. Amennyiben a díjköteles szolgáltatást veszel igénybe, úgy ennek ellenértéke nem jár vissza a kizárt felhasználó részére.

Amennyiben Regisztrált Felhasználóként veszed igénybe a szolgáltatást (Regisztrált Felhasználó):

 • A Regisztrált Felhasználóra előírt eltérésekkel megilletnek és terhelnek a Látogatóra előírt jogosultságok és kötelezettségek.
 • Érvényes felhasználónév és jelszó megadásával történő egyedi profil létesítésével válhatsz Regisztrált felhasználóvá.
 • Felelős vagy a jelszó titokban tartásáért, illetve minden olyan tevékenységért, amely az általad regisztrált felhasználónév-jelszó felhasználásával kerül kifejtésre a Rendszerben.
 • Kijelented és szavatolod, hogy a Felhasználói Tartalom elhelyezésével nem keletkezik jogsértő helyzet vagy állapot.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje különösen azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, vagy ha a választott felhasználói név védjegyet sért; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név; obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást saját mérlegelése alapján egészben vagy részben bármely felhasználó felé megtagadja vagy megszüntesse, így különösen meglévő regisztrációval történő hozzáférést, új regisztráció létrehozását kizárja. Szolgáltató ezirányú döntését indokolni nem köteles.
 • Az általad elhelyezett tartalmakért ellenszolgáltatást nem igényelgetsz.
 • A Szolgáltató összegyűjti, tárolja és anonimizáltan rendszerezi valamennyi Felhasználó adatait, így a Tiédet is, illetve ezen adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja. A Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá a látogatásokkal összefüggő információkat, kivéve az indokolatlan kiemelést célzó látogatottságok kiszűréséhez szükséges intézkedéseket.
 • A Beállítások menüpontban tudod megadni, hogy hogyan szeretnéd a Rendszert használni, itt tudod letiltani és engedélyezni az egyes funkciókat. Elfogadod, hogy regisztrációkor a szolgáltatások alapbeállítás szerint vannak beállítva.
 • Vállalod, hogy nem kínálsz fel ellenértéket testi érintkezésért.
 • A rendszerből való törlésedet a admin@sarkanyszex.hu e-mail címen kérheted, vagy használhatod az on-line törlés funkciót. A Szolgáltató a kérésre a Felhasználó által elhelyezett tartalmat elválasztja a felhasználó azonosítására szolgáló adatoktól (e-mail cím, jelszó), ezen azonosításra szolgáló adatokat törli. A törlés nem vonatkozik a fórum hozzászólásokra, másnak írt levelekre, értékelésekre és egyéb a funkciók használatakor létrejövő adatokra. A törlés nem szünteti meg a közted és a Szolgáltató közötti megállapodást.
 • Vállalod, hogy kizárólag valós tartalmakat töltesz fel.
 • Szolgáltató lehetőséget biztosíthat a számodra az általad megalkotott tartalomnak a Rendszerben történő elhelyezésére. Az általad elhelyezett tartalmak szövege, a használt név, vagy becenév jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Felhasználói Tartalomnak minősül.
 • Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató jogosult egyes, a Szolgáltató által meghatározott információtípusokat tartalmazó szövegrészeket jelölés nélkül törölni vagy valamely más karakterrel helyettesíteni, illetve más kategóriába, besorolásba helyezni és ott megjeleníteni.
 • A Felhasználói Tartalom elhelyezésével a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi személyhez fűződő jogot (így különösen az esetleges szerzői jog, személyiségi jog, névviselési jog, stb.) a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővé tett körben Szolgáltatóra ruházod át, vagy amennyiben ez a jogszabályok alapján nem lehetséges, úgy Szolgáltató részére földrajzilag és időben korlátlan, a jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben engedélyezed.
 • A fentiek keretében az általad elhelyezett szerzői műnek minősülő Felhasználói Tartalom vonatkozásában nem kizárólagos, időbeli, földrajzi és nyelvi korlátozás nélküli, a Felhasználó Tartalom elhelyezésének vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek időpontjában ismert felhasználási módokra kiterjedő felhasználási jogot engedsz a Szolgáltató számára, amely kiterjed különösen a fordításra, más on-line médiumokban való egészben vagy részletében történő megjelentetésre (ideértve különösen: többszörözés, terjesztés, hozzáférhetővé tétel).

Amennyiben fényképes adatlappal rendelkező Tagként használod a szolgáltatást (Tag):

 • A Tagra előírt eltérésekkel megilletnek, illetve terhelnek a Regisztrált Felhasználóra irányadó jogosultságok és kötelezettségek.
 • A Beállítások menüben vagy e-mail útján kezdeményezheted fényképes adatlapod megjelenítését. Azzal válsz Taggá, hogy kezdeményezed az adatlap megjelenítését.
 • A Tag státusz feltételei:
  • elfogadod az Általános Szerződési Feltételek Tagra irányadó szabályait,
  • saját, valós fényképét töltesz fel a rendszerbe,
  • az összes Rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően töltöd ki a "Saját adatok" menüpontban (Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésekor: "Regisztrációs adatok, Bemutatkozás, Alapadatok, Elérhetőség, Amit szeretek, Akit keresek, Amilyen vagyok, Üzenő fal, Barátnők".)
  • a Szolgáltató külön kérésére arcot is megmutató kép megküldésével vagy személyesen igazolod a képek valódiságát.
 • Vállalod, hogy ha nem saját, valós fényképét töltesz fel a rendszerbe, és ezzel megszeged Általános Szerződési Feltételeket, akkor a honlapon közzétett nem saját, nem valós (kamu) fénykép találásért felajánlott díj dupláját megtéríted a Szolgáltatónak.
 • Vállalod az adatlap megjelenés díjának aktuális ártáblázat szerinti megfizetését, amely az adatlap megjelenítésének, lejárat utáni további megjelenésének előfeltétele.
 • Elfogadod, hogy a Felhasználóknak joguk van Értékelést írni az adatlapodról. Választhatsz, hogy a Felhasználóknak az adatlapod vonatkozásában a Rendszerbe írt értékelései az adatlapodon megjelenjenek vagy sem.
 • Elfogadod, hogy a Szolgáltató - különösen a Felhasználók védelme és tájékoztatása érdekében - jogosult arra, hogy az értékelések megjelenítésének lehetőségét a választásod ellenére is biztosítsa a Felhasználók számára az adatlapodon is. Szolgáltató ezen döntéseit indokolni nem köteles. Ezen utóbbi esetekben a panaszokat saját magad kezeled kategorizálással, kommenteléssel, és válaszadással.
 • Hozzájárulsz a Felhasználói Tartalom Szolgáltató általi mindenkori Szolgáltatásai, illetve ahhoz kapcsolódó felhasználáshoz, így különösen az általad feltöltött erotikus, arcképes vagy arckép nélküli fényképek megjelentetéséhez.
 • Kijelented, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújtasz, illetve az általad a Rendszerben elhelyezett adatok nem utalnak ilyen szolgáltatásra.
 • A névfeltüntetés jogát akként gyakorlod bármely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történő felhasználás esetén, ahogyan azt a Felhasználói Tartalom Rendszerbe történő feltöltésekor gyakoroltad azzal, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a Szolgáltatás nevét, márkajelzését feltüntetni forrásként.
 • A Szolgáltató a szolgáltatás megtagadására vonatkozó jogosultsága alapján kizárhatja az új adatlap megjelenítésnek lehetőségét, a már megjelent adatlapok további nyilvános hozzáférhetőségét megszüntesse, illetve más rész-szolgáltatások (különösen kiemelés) nyújtását megtagadja vagy megszüntesse. Amennyiben a Szolgáltató olyan (rész-)szolgáltatás nyújtását tagadja vagy szünteti meg, amelynek díját a Tag már megfizette, úgy a Tag részére a díj időarányosan visszajár.
 • Vállalod, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a személyes adatok kezelésére, illetve a szerzői művek nyilvánosságra hozatalához megadott hozzájárulását nem vonod vissza.
 • Hozzájárulsz ahhoz, hogy az általad a Rendszerbe feltöltött fényképeket a Szolgáltató a Tag adatlap inaktiválását követően is tárolhatja.
 • Kizárólag saját elérhetőségeidet szerepeltetheted a Rendszerben.
 • Vállalod, hogy a partner keresés közben törekedsz a saját és partnered egészségének megőrzésre.
 • Felhasználói fiókodat, a Rendszerbe történő bejelentkezéshez használt adataidat nem bocsáthatod más rendelkezésére.
 • Teljeskörű, időben korlátlan szavatosságot vállalsz az általad a Rendszerben elhelyezett információk vonatkozásában, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában.
 • Tudomásul veszed, hogy a Szolgáltató befizetett díjat - a jelen szerződésben meghatározott kivételekkel - a Tag kérésére nem fizeti vissza, viszont a befizetett díj korlátlanul, bármeddig felhasználható.
 • Elfogadod, hogy törlésednek kérésére csak az adatlap látható és nem látható adatainak részét töröljük a rendszerből, az összes személyes adattal együtt. A Tag státusz megszűnése, vagy a felhasználónkénti törlés a közted és a Szolgáltató közötti jogviszonyt nem szünteti meg.
 • Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató különösen nem felelős a Rendszerben szereplő Felhasználói Tartalomnak minősülő értékelésekért.
 • Szolgáltató egyes esetekben technikai segítséget nyújthat a Tagoknak a Felhasználói Tartalom elhelyezésében, amely Felhasználó és a Szolgáltató felelősségi viszonyait nem érinti.
 • Azonosításod történhet az általad feltöltött kép és telefonszám alapján.

A Szolgáltató a Rendszer - rejtett - hibái miatt bekövetkezett kellemetlenségekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató törekszik a hibák kijavítására.

A szerződés létrejötte:

A szerződés a jelen ÁSZF szerinti tartalommal a felek között akkor jön létre, amikor a Látogató első alkalommal meglátogatja a Szolgáltató weboldalát és a Szolgáltató weboldalának olyan lapját jeleníti meg, amelyen a Rendszerben elhelyezett tartalom található, kivéve, ha ezt megelőzően a Szolgáltató weboldalának olyan lapját látogatta meg, amely kifejezetten utal az ÁSZF elfogadására. Ez utóbbi esetben ezen utóbbi lapról a Rendszerben elhelyezett tartalmat megjelenítő lapra történő továbbnavigálás kezdeményezésével jön létre a szerződés a felek között.

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról. A módosított ÁSZF hatálybalépésének időpontja a közzététel előtti látogatók, a közzétételt megelőzően regisztrált felhasználók, tagok esetében a közzétételt követő 8. nap, vagy - amennyiben ez korábbi - a módosított ÁSZF elfogadásának - például checkbox "pipálása" - időpontja. Más esetben az ÁSZF-ben vagy a Szolgáltató weboldalán a szerződés elfogadására meghatározott rendelkezések szerinti esemény időpontja. Felhasználó folyamatosan figyelmmel kíséri a weboldal ÁSZF módosítására vonatkozó jelzéseit, a weboldal ÁSZF-et tartalmazó részét.

Felhasználói magatartás és moderálási elvek:

Az oldalra való belépéssel megértetted és elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, Moderálási elveket, Adatvédelmi szabályzatot. Beleegyezel abba, hogy magatartásodat felelősségteljesen, más Felhasználók tiszteletével fejted ki. Az oldallal használatát részletező magyarázatok, pontos leírások a Kérdések és Válaszok oldalon találhatók, mind a Regisztrált felhasználóknak, mind a Tagoknak. A Szolgáltatás nem használható más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogának megsértésére. A Szolgáltató törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Felhasználókat, akik másokat zaklatnak. A Szolgáltató a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő; obszcén vagy trágár; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő Felhasználói Tartalmakat, az ilyen tartalmakat elhelyező felhasználók fiókjait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül hozzáférhetetlenné teheti, törölheti.

Tartalom:

A Felhasználó felelős a Felhasználói Tartalomért, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, értékeléseket, üzeneteket, statisztikákat, logokat - és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmak ellenőrzésére. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, nem felelős a továbbított információért. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy más jogát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. A Szolgáltató megtiltja az oldal tartalmának, vagy tartalom részének forrás megjelölés nélkül idézését.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • A Szolgáltatás tartalmának engedély nélküli automatizált monitorozása, letöltése;
 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • Megszerzett anyagok engedély nélküli publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalás, illetve tisztességtelen cselekménnyel történő létesítése;
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.
 • Hamis - nem valós, vagy nem releváns, vagy nem emberi - forgalom generálása a Szolgáltatásra.

A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely Tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Rendszerből törölni. Szolgáltató a Tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős.

A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató - a fentebb részletezett jogosultságai körében - a feltöltött publikus tartalmakat felhasználhatja forrás megjelöléssel különösen marketing és promóciós célokra előzetes értesítés nélkül.

Rendelkezésre állás:

A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer és a Rendszer bármely funkciójának folyamatos rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

Felelősség kizárása:

A Szolgáltató, és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató minden anyagot, információt "ahogy vannak" tesz hozzáférhetővé, minden szavatosság nélkül. 

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. 

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, amennyiben azok nem a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességi körébe tartozna, úgy a Nyíregyházi Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki, hatáskörtől függően. 

Köteles vagy minden általában tőled elvárhatót megtenni személyes adataid, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. Felelősséggel tartozol minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. 

Nemzetközi használat: 

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban vagy azon kívül kezel, dolgoz fel és tárol. 

A Szolgáltatás különböző jogszabályokat alkalmazó államok területéről érhető el, vehető igénybe, a Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy valamennyi helyi szabályt betart. 

Fogalom-meghatározások: 

Szolgáltató: 

sarkanyszex.hu mint webboldal

Szolgáltatás: 

a Szolgáltató által nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a sarkanyszex.hu domainen elérhető weboldalon a Médiaajánlat pontban közzétett domain neveken keresztül tesz elérhetővé, ami magában foglalja a más domain alatt nyújtott beágyazott tartalommegjelenítést is.

Felhasználó: 

a Látogató, a Regisztrált Felhasználó és Tag. Azon személyek is Felhasználónak minősülnek, akik az Internetböngészőtől eltérő szoftver felhasználásával férnek hozzá a Rendszerben tárolt adatokhoz.

Tartalom: 

a Felhasználói Tartalom és a Szolgáltatói Tartalom.

Felhasználói Tartalom: 

minden Felhasználó által feltöltött adat, információ, tartalmi elem, kép.

Szolgáltatói Tartalom: 

olyan Tartalom, amely a Szolgáltató döntése alapján került elhelyezésre a Rendszerben.